I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy, działający pod domeną www.sklep.zdunek.pl (zwany dalej Sklepem Internetowym www.sklep.zdunek.pl), prowadzony jest przez  Firmę PUH Zdunek Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Miałki Szlak 43/45, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064556, kapitał zakładowy: 1 250 000,00  zł, NIP: 583-25 -82-015, Regon:  191729069, zwaną dalej Sprzedawcą.
2. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.sklep.zdunek.pl.
 
II. Opisy produktów
1. Wszelkie informacje o produktach zawarte na stronach Sklepu Internetowego www.sklep.zdunek.pl  nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 i n. Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
2. Produkty można przeglądać według kategorii produktów.
 
III. Ceny
1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym www.sklep.zdunek.pl  wyrażone są w złotych polskich i stanowią informację wiążącą od chwili złożenia zamówienia.
2. Podane ceny zawierają podatek VAT.
 
IV. Składanie i przyjmowanie zamówień
1. Złożenie zamówienia następuje poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.sklep.zdunek.pl  Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez Kupującego oferty zawarcia umowy.
2. Składając zamówienie, Kupujący dokonuje wyboru towaru, sposobu płatności oraz sposobu dostawy.
3. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) Kupującego. O odmowie przyjęcia zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (nie później niż w terminie 5 dni od złożenia zamówienia przez Kupującego, z zastrzeżeniem postanowienia punktu IV ust. 7 i 8 Regulaminu) poinformuje Kupującego. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy (takich jak błąd systemu komputerowego, brak dostępności produktu) wykonanie umowy zgodnie ze złożonym zamówieniem byłoby niemożliwe lub znacznie utrudnione.
4. Sprzedawca informuje Kupującego o przyjęciu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia. Z zastrzeżeniem postanowienia punktu IV ust. 7 i 8 Regulaminu, potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w terminie 5 dni od daty złożenia zamówienia.
5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
6. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.sklep.zdunek.pl realizowane są według kolejności ich składania.
7. W przypadku, kiedy produkt jest niedostępny w dacie złożenia zamówienia, Sprzedawca dopuszcza możliwość jego sprowadzenia na Specjalne Zamówienie Kupującego. W takim wypadku Sprzedawca przed wysłaniem potwierdzenia przyjęcia zamówienia ustala z Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej indywidualne warunki sprzedaży (w tym cenę oraz czas realizacji zamówienia).
8. Przy realizacji każdego zamówienia sprzedawca wystawia fakturę VAT, przy czym w wypadku gdy kupującym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, wystawienie faktury VAT następuje na żądanie Kupującego. W przypadku gdy Sprzedawca nie wystawia faktury VAT, sprzedaż dokumentowana jest poprzez wystawienie paragonu.
 
V. Czas realizacji zamówienia
1. Na czas realizacji zamówienia składa się czas realizacji zamówienia przez obsługę Sklepu Internetowego www.sklep.zdunek.pl i czas dostarczenia przesyłki przez kuriera  lub operatora pocztowego.
2. Czas realizacji zamówienia przez obsługę Sklepu Internetowego www.sklep.zdunek.pl  zależy od rodzaju towaru i jest podawany przy jego opisie na stronie Sklepu Internetowego.
3. Czas dostarczenia przesyłki przez:
a) firmę kurierską DPD  (na terenie Polski) wynosi 24 w dni robocze.

 
VI. Sposoby płatności
1. Kupujący uprawniony jest do wyboru jednego z następujących sposobów płatności:
a) płatność gotówką przy odbiorze towaru (płatność odbiera kurier w momencie dostarczenia zamówionego towaru);
b) płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze towaru w salonie Sprzedawcy prowadzonym w Gdańsku, przy Ulicy Miałki Szlak 43/45.
c) płatność przelewem w systemie on-line za pośrednictwem Przelewy24 w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy sprzedaży. Sprzedawca nie ma dostępu do żadnych danych dotyczących konta Kupującego i nie pobiera prowizji za tę formę płatności. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu przez Kupującego wpłaty na konto firmy Przelewy 24, Sprzedawca ma 10 dni na podjęcie pieniędzy. Jeśli transakcja z różnych przyczyn nie dojdzie do skutku, pieniądze wracają do serwisu Przelewy 24, a następnie na konto Kupującego;
 
VII. Dostawa
1. Dostawa następuje zgodnie z wyborem dokonanym przez Kupującego przy składaniu zamówienia poprzez odbiór osobisty przez Kupującego w salonie Sprzedawcy prowadzonym w Gdańsku. przy ul. Miałki Szlak 43/45 lub za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD dokonywana jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Zamówione produkty Sprzedawca dostarcza za pośrednictwem:
a) firmy kurierskiej DPD.
3. Koszt przesyłki obciąża Kupującego chyba, że wartość zamówienia przekracza 500 zł.
4. Koszt przesyłki uzależniony jest od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy oraz od cennika firmy kurierskiej DPD.
5. Informacja o kosztach przesyłki udostępniana jest Kupującemu przed złożeniem zamówienia.
6. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu rzecz bez wad.
 
VIII. Rezygnacja z zamówienia
1. Kupujący uprawniony jest do rezygnacji z zamówienia (odwołanie oferty) do momentu poinformowania go przez Sprzedawcę o przyjęciu zamówienia.
2. Rezygnacja z zamówienia następuje poprzez wysłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: części@zdunek.pl
 
IX. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy
1. Kupującemu, będącemu konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący, będący konsumentem, wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego, będącego konsumentem, weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę (PUH Zdunek SP. z o.o. , E-mail: części@zdunek.pl), o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie Kupujący poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Zakupioną rzecz Kupujący powinien odesłać lub przekazać Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 7 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 7 dni.
7. Kupujący jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1)   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
4)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
9. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
10. Przedstawione wyżej warunki zwrotu towaru i odstąpienia od umowy nie dotyczą Kupujących, niebędących konsumentami.
 
X. Reklamacja towaru
1. Reklamacje należy składać na piśmie na adres Sprzedawcy PUH Zdunek Sp. z o.o. ul. Miałki Szlak 43/45 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres części@zdunek.pl.
2. Kupujący, składając reklamację, powinien opisać, na czym polega wadliwość towaru, kiedy została stwierdzona, a nadto sprecyzować swoje żądania względem Sprzedawcy oraz umożliwić Sprzedawcy zbadanie towaru poprzez jego przesłanie na koszt Sprzedawcy na adres: Ul Miałki Szlak 43/45, 80-717 Gdańsk.  Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupującemu przysługują wobec Sprzedawcy uprawnienia z tytułu rękojmi, obejmujące żądanie naprawy towaru, wymiany towaru, obniżenia ceny oraz uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach szczegółowo określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny
4. Sprzedawca niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty udostępnienia towaru w sposób umożliwiający jego zbadanie, ustosunkuje się do reklamacji.
5. Jeżeli towary objęte są gwarancją producenta lub dystrybutora, szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w oświadczeniu gwarancyjnym bądź dokumencie gwarancyjnym wystawionym przez gwaranta, o czym Kupujący jest informowany na stronie internetowej przy opisie danego produktu. Kupujący może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 
XI. Dane osobowe
1. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym www.sklep.zdunek.pl. Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie i przekazywanie innym podmiotom w celu niezbędnym do realizacji umowy zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Kupującego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep Internetowy www.sklep.zdunek.pl .
2. Dane zbierane są w celu i w zakresie związanym z realizacją umowy, w tym realizacją dostawy i ewentualnego postępowania reklamacyjnego.
3. Administratorem danych osobowych jest  firma PUH Zdunek Sp. z o.o.
4. Dane osobowe są przechowywane i chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
5. Kupującemu przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści jego danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
 
XII. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 17.06.2015 r.
3. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 5 dni od daty udostępnienia ich na stronie Sklepu Internetowego www.sklep.zdunek.pl, przy czym zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia, chyba, że Kupujący po niezwłocznym zawiadomieniu go przez Sprzedawcę o wprowadzonych zmianach, wyrazi na nie zgodę.
 
XIII. Dane kontaktowe
PUH Zdunek Sp. z o.o.
ul. Miałki Szlak 43/45
80-717 Gdańsk
E-mail w sprawach reklamacji: części@zdunek.pl
E-mail w innych sprawach (w tym w sprawie odstąpienia od umowy, rezygnacji z zamówienia): czesci@zdunek.pl
 
XIV. Konto bankowe
BZ WBK nr rachunku 97 1090 1098 0000 0001 3008 8991.


Top